Preloader Image
office@nipo.gov.ua
 • Українська
 • English

 • ПОСЛУГИ
  National IP&Innovations Hub

  В сучасних умовах господарювання, в яких швидкими темпами розвиваються технології та впроваджуються інновації, інтелектуальна власність є ключовим фактором для успішної діяльності будь-якого підприємства. У всіх галузях економіки наявність об’єктів інтелектуальної власності має позитивний вплив на зростання прибутку і вартості бізнесу в цілому. 

   

  Інтелектуальна власність є складовою частиною нематеріальних активів підприємства. З 1995 по 2015 рік частка ринкової вартості нематеріальних активів зросла з 68% до 84%, і зараз на них припадає понад 90% ринкової вартості багатьох компаній у США та Європі. 

   

  Компанії, які використовують в своїй діяльності інтелектуальну власність, є більш успішними та мають конкурентні переваги на ринку. Також ці компанії зазвичай приносять значно більший прибуток, в порівнянні з тими компаніями, які взагалі не використовують інтелектуальну власність або зневажливого ставляться до її охорони та захисту.

   

  Ефективне використання об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) не можливе без оцінки їх вартості. Підприємство може використовувати ОІВ при виробництві власної продукції, щляхом передачі прав на використання ОІВ третім особам та комбінувати обидва варіанти. Який з цих варіантів є доцільнішим в конкретних економічних і технологічних умовах, можна визначити тільки за допомогою оцінки ОІВ.

   

  Оцінка прав на ОІВ є важливим етапом комерціалізації інтелектуальної власності, що дає можливість отримання прибутку або іншої вигоди та забезпечити успіх компанії на ринку від володіння правами на ОІВ або від надання їх у використання.

   

  Оцінка прав на ОІВ – процес визначення вартості обсягу прав на результат інтелектуальної, творчої діяльності, виражений в конкретному ОІВ, за встановленою процедурою на певну дату.

   

  В результаті оцінки об’єкт інтелектуальної власності перетворюється на товар, який має свою цінність, виражену в грошовому виді, і який може дати власнику джерело отримання доходу, конкурентну перевагу на ринку, збільшення ринкової вартості бізнесу та іншу користь для успішної діяльності підприємства.

   

  За допомогою оцінки можна: 

   

  • поставити ОІВ на бухгалтерський облік і таким чином зменшити податок на прибуток та збільшити фінансову базу для оновлення основних фондів за рахунок амортизації нематеріальних активів; 
  • визначити адекватну вартість прав на ОІВ та укласти вигідні ліцензійні угоди або угоди купівлі/продажу; 
  • розрахувати ставку роялті;
  • визначити розмір збитків в разі незаконного використання ОІВ третіми особами (наприклад, розрахувати суму штрафу за незаконний вивіз ОІВ за кордон). 

   

  Також результати оцінки можна використовувати для залучення інвестицій та для визначення подальшої стратегії комерціалізації.

   

  IP офіс (УКРНОІВІ) надає послуги з оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності, а саме:

   

  • об’єкти авторського права (літературні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних)); 
  • об’єкти суміжних прав (виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення); 
  • винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 
  • торговельні марки; 
  • компонування (топографії) інтегральних мікросхем; 
  • раціоналізаторські пропозиції; 
  • комерційні (фірмові) найменування;
  • географічні зазначення; 
  • комерційні таємниці та інші об’єкти, що згідно із законодавством належать до об’єктів права інтелектуальної власності.

   

  Оцінка прав на ОІВ проводиться в таких випадках:

   

  Обов’язкова оцінка (згідно ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»)

   

  • переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
  • оподаткування майна;
  • визначення розміру збитків або відшкодування правовласнику у зв’язку з неправомірним використанням ОІВ; 
  • у випадках застави державного та комунального майна;
  • внесення державними науковими (науково-дослідними, науково-технологічними, науково-технічними, науково-практичними) установами та державними університетами, академіями, інститутами майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств;
  • відчуження державного та комунального майна;
  • створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;
  • реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);
  • виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
  • визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
  • приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законодавством, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
  • в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю захисту суспільних інтересів, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

   

  Необов’язкова оцінка

   

  • постановка ОІВ в якості нематеріального активу на бухгалтерський облік та переоцінка прав на ОІВ для цілей бухгалтерського обліку;
  • визначення вартості прав на ОІВ при укладанні ліцензійних договорів і/або договорів купівлі-продажу;
  • визначення розміру платежів (паушальний платіж, роялті) за використання ОІВ при укладанні ліцензійного договору;
  • складання бізнес-плану для залучення інвестицій;
  • розширення ринків збуту (надання франшизи);
  • визначення розміру авторської винагороди;
  • внесення ОІВ до статутного капіталу підприємства; 
  • визначення майнових часток (паїв) засновників підприємства, що приходяться на ОІВ, а також купівля-продаж цих часток;
  • злиття, реорганізація, банкрутство, ліквідація, приватизація підприємства, яке володіє правами на ОІВ; 
  • отримання кредиту під заставу виключних прав на ОІВ;
  • дарування і спадкування прав на ОІВ.

   

  Для замовлення оцінки та надання консультацій звертайтеся до відділу оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності IP офісу (УКРНОІВІ): 

   

  Сталий розвиток підприємства у ХХІ сторіччі неможливий без розвитку та впровадження новітніх технологій. Організації, які вийшли на світові ринки і стали лідерами у виробництві певних товарів або послуг, зробили це на основі створення або закупівлі новітніх технологічних рішень та подальшому їх впровадженні. В умовах глобалізації та можливості клієнтам/покупцям замовити товар/послугу практично з будь-якої точки земної кулі, здешевлення товару/послуги або суттєве поліпшення якості відіграє важливу роль у конкурентоспроможності виробника.

   

  Основним елементом розвитку інноваційної діяльності є механізм передачі результатів інтелектуальної діяльності та науково-технічних розробок від його розробника до кінцевого споживача – трансфер технологій.

   

  Комерціалізація технологій означає перетворення технологій у джерело прибутку, це процес отримання доходу від використання результатів наукових досліджень, вмінь і навичок добутих від володіння певною технологією.

   

  Оскільки технологія є результатом інтелектуальної діяльності, трансфер технологій на комерційній основі супроводжується оформленням договорів з розпорядження правами інтелектуальної власності і складає особливий вид зобов’язань, що потребує залучення на цій стадії фахівців для супроводження цього процесу.

   

  IP офіс (УКРНОІВІ) надає послуги з інформаційно-консультаційної підтримки, супроводу та сприянню у реалізації заходів щодо здійснення трансферу технологій та/або їх складових з метою забезпечення його відповідності законодавству, зменшення ризиків порушення прав інтелектуальної власності та посилення їх подальшого захисту, а саме:

   

  1. Інформаційно-консультаційна підтримка, аналіз, надання правових висновків з питань щодо:

   

  • розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (ліцензія, ліцензійний договір);
  • передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності (щодо укладання договорів тощо);
  • створення на замовлення і використання об`єкта права інтелектуальної власності;
  • реалізації майнових прав на технологію та /або її складові;
  • юридичних аспектів процесу комерціалізації трансферу технологій, які виникають в діяльності, що передбачає створення об`єктів інтелектуальної власності та надання дозволу на їх використання, а також передачі технологій та /або її складової, в тому числі на комерційній основі, в Україні та за її межами.

   

  2. Участь у підготовці різного роду проєктів договорів з розпорядження правами інтелектуальної власності, з реалізації майнових прав на технологію та/ або її складові та комерціалізації результатів досліджень, зокрема:

   

  • ліцензійних договорів, за якими надається дозвіл на використання зареєстрованих результатів творчої діяльності – об`єктів інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразку, торговельної марки, компонування інтегральної мікросхеми тощо);

   

  • договорів про передачу науково- технічної продукції та інших договорів, за якими передаються майнові права на створенні результати науково-дослідних та дослідно –конструкторських робіт;

   

  • договорів про трансфер технологій, за якими повністю або частково передаються майнові права на технологію та/або її складові;

   

  • змішаних договорів, що передбачають обмін науковими або науково-технічними результатами, поставку обладнання та налагодження виробництва, кооперацію у виготовленні наукоємної продукції тощо;

   

  • договір комерційної концесії (франчайзингу), на підставі яких здійснюється платна передача виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації;

   

  • угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, угоди щодо гарантій збереження інформації з обмеженим доступом при передачі технології та їх складових, стосовно конфіденційності та нерозголошення інформації третім особам;

   

  • договір про передачу ноу-хау, за яким здійснюється передача права на наукові та науково-технічні результати, на використання повністю або частково конфіденційних знань (секретної інформації), що містять відомості технічного, технологічного, комерційного, виробничого адміністративного, фінансового характеру зацікавленим особам, постачання певного обладнання, яке необхідно при виготовленні наукоємної продукції тощо;

   

  • зовнішньоекономічних договорів про передачу технологій та/або їх складових, з врахуванням вимог міжнародних договорів, які стосуються трансферу технологій, учасниками яких є сторони договору, спеціального законодавство щодо таких договорів;

   

  • договір про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання, за якими відбувається передача наукових розробок, оренда обладнання у виробництві, для досягнення науково- технічного прогресу;

   

  • договір інжинірингу, складовою яких є надання послуг (консультування тощо), виконання робіт, зі створення інноваційного проєкту, завдяки якому реалізовуються створення, просування сучасних інновацій, передача наукових розробок;

   

  • договір про спільну діяльність (договір простого товариства), за яким передаються майнові права на технології та їх складові при обмінні науково- технічними результатами на базі діяльності спільних підприємств;

   

  • авторських договорів, на основі яких автор передає або зобов`язується передати свої майнові права на використання твору,

   

  та інших договорів, що передбачають створення об`єктів інтелектуальної власності та надання дозволу на їх використання.

   

  3. Перевірка та внесення змін до вже існуючих проєктів договорів з розпорядження правами інтелектуальної власності, відповідно до вимог законодавства України та міжнародним нормам.

   

  З метою уникнення ризиків порушення прав інтелектуальної власності та посилення їх подальшого захисту, фахівці УКРНОІВІ забезпечать Вам юридичну підтримку протягом всього процесу комерціалізації інтелектуальної власності, зокрема трансферу технологій, включаючи переговори, підписання угод та виконання їх умов.

   

  Ми допоможемо перетворити результати Вашої інтелектуальної праці у ринковий товар, який буде приносити прибуток.

   

  Для замовлення консультацій з послуг, звертайтеся до відділу інформаційного забезпечення трансферу технологій IP офісу (УКРНОІВІ): 

   

  Пошук у Державних реєстрах України винаходів, корисних моделей, промислових зразків, свідоцтв на торговельні марки, компонувань напівпровідникових виробів, географічних зазначень щодо власника об’єкта ІВ або особи, яка має право використовувати об’єкт ІВ (ім’я та/або повне найменування, адреса (за наявності))

   

  Мета: проведення пошуку з метою надання інформації про власника охоронного документу, його дані з державних реєстрів на об’єкти ІВ. Надання інформації щодо обсягу зареєстрованих об’єктів ІВ за відповідним заявником чи власником. 

   

  Цільова аудиторія: особи, хочуть перевірити які об’єкти ІВ (чинні та нечинні), були зареєстровані за конкретним заявником.

   

  Що даємо: аналітичний звіт з результатом пошуку по фізичній чи юридичний особі щодо охоронних документів на об’єкти ІВ(чинні/нечинні).

   

  Для замовлення консультацій з послуг, звертайтеся до фахівців IP офісу (УКРНОІВІ):

  • за телефоном: +380 (44) 498-38-77 – понеділок – п’ятниця, з 9:00 до 17:15
  • на електронну пошту: nikolaiev.vitalii@nipo.gov.ua

   

  Тематичний пошук за узгодженими з замовником групами (МПК, підприємство) – за 1 предмет пошуку

   

  Мета: забезпечення точного та цільового пошуку інформації відповідно до визначених замовником критеріїв і специфікацій.

   

  Цільова аудиторія: особи, що шукають конкретну інформацію з визначеної тематики щодо об’єктів ІВ або групи предметів, яка має певну класифікацію, таку як МПК (Міжнародна патентна класифікація) або певне підприємство.

   

  Що даємо: аналітичний звіт з результатом пошуку по узгодженими з замовником групам, критеріям та групам предметів щодо об’єктів ІВ

   

  Для замовлення консультацій з послуг, звертайтеся до фахівців IP офісу (УКРНОІВІ):

  • за телефоном: +380 (44) 494-05-08 – понеділок – п’ятниця, з 9:00 до 17:15
  • на електронну пошту: ihor.shevchenko@nipo.gov.ua

   

  Попередній аналіз відібраних даних (створення відповідних угруповань; розподіл за роками, регіонами, органами державного управління, підприємствами тощо)

   

  Мета: створення структурованих угрупувань даних з урахуванням різних параметрів, таких як роки, регіони, органи державного управління, підприємства та інші.

   

  Цільова аудиторія: особи, що шукають інформацію щодо об’єктів ІВ відносно угрупувань даних з урахуванням різних параметрів, таких як роки, регіони, органи державного управління, підприємства та інші.

   

  Що даємо: аналітичний звіт з результатом аналізу відібраних даних, який надає замовнику можливість легко розуміти основні тренди, характеристики та взаємозв’язки між різними параметрами об’єктів ІВ, що дозволяє зробити більш об’єктивні та обґрунтовані рішення на основі доступної інформації.

   

  Для замовлення консультацій з послуг, звертайтеся до фахівців IP офісу (УКРНОІВІ):

  • за телефоном: +380 (44) 494-05-08 – понеділок – п’ятниця, з 9:00 до 17:15
  • на електронну пошту: ihor.shevchenko@nipo.gov.ua 

   

  Проведення патентних досліджень з метою виявлення патентної ситуації щодо об’єкта господарської діяльності (ДСТУ 3575-97)

   

  Мета:

  • Визначення технічного рівня об’єктів ІВ, визначення напрямів науково-дослідної та виробничої діяльності організацій та фірм на ринку продукції;
  • Аналіз діяльності суб’єкта господарювання, розвитку науково-технічної, виробничої та комерційної діяльності, патентної та технічної політики;
  • Аналіз конкурентоспроможності технологій та/або їх складових, технічних об’єктів, ефективності їх використання у відповідності до тенденцій та прогнозу розвитку;
  • Обґрунтування доцільності та форм здійснення в державі та за кордоном заходів з визначення доцільності набуття та/або передачі прав на технології та їх складові, реалізації технічних об’єктів, їх комерціалізації, закупівлі та продажу ліцензій;
  • Визначення новизни, рівня техніки, проведення пошуку на патентну чистоту.

   

  Цільова аудиторія: особи, які задіяні до виконання НДР, ДКР у ЗВО та науково-дослідних інститутах тощо.

   

  Що даємо: інформаційно-аналітичний звіт щодо проведеного патентного дослідження на об’єкт ІВ згідно з визначеною заявником метою. 

   

  Для замовлення консультацій з послуг, звертайтеся до фахівців IP офісу (УКРНОІВІ):

  • за телефоном: +380 (44) 494-05-08 – понеділок – п’ятниця, з 9:00 до 17:15
  • на електронну пошту: ihor.shevchenko@nipo.gov.ua

   

  Складання патентного формуляра щодо обʼєкта (ДСТУ 3574-97)

   

  Мета: підготовка патентного формуляра (спеціальний документ, який містить інформацію про винахід, корисну модель або промисловий зразок, які планується запатентувати), який є частиною процесу подання заявки на отримання патенту на об’єкт господарської діяльності. 

   

  Цільова аудиторія: особи, які займаються творчою або винахідницькою роботою в будь-якій сфері технологій та хочуть правильно оформити заявку на патент.

   

  Що даємо: патентний формуляр, який включає в себе такі етапи згідно із ДСТУ 3574-97.

   

  Ціль та результати: підготовка патентного формуляра важливий процес для забезпечення правового захисту інтелектуальної власності та отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок. Відповідно до законодавства багатьох країн, включаючи Україну, заявка на патент має бути правильно оформлена та містити необхідну інформацію для успішного отримання патенту.

   

  Для замовлення консультацій з послуг, звертайтеся до фахівців IP офісу (УКРНОІВІ):

  • за телефоном: +380 (44) 494-05-08 – понеділок – п’ятниця, з 9:00 до 17:15
  • на електронну пошту: ihor.shevchenko@nipo.gov.ua

   

  Проведення патентного аналізу

   

  Мета: аналіз джерел патентної інформації з залученням інших видів науково-технічної та непатнетної інформації, що містять дані про останні науково-технічні досягнення, пов’язані з розробкою промислової продукції, про стан і перспективи розвитку ринку продукції даного виду.

   

  Цільова аудиторія: особи, які займаються творчою або винахідницькою роботою в будь-якій сфері технологій.

   

  Що ми пропонуємо:

  1. Пошук і аналіз існуючих патентів

  2. Оцінка інноваційності рішення (визначення рівня техніки та патентної чистоти).

  3. Визначення країн пошуку інформації, ретроспективи, класифікаційних рубрик. 

  4. Аналіз ризиків виходу на ринки і порушень прав інтелектуальної власності третіх осіб.

  5. Підготовка звіту і рекомендацій.

  6. Аналіз тенденцій розвитку ринку продукції (галузі).

  7. Підготовка рішення щодо патентно спроможності рішення.

   

  Ціль, результати: зміст науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, інформацію щодо розвитку існуючих продуктів чи процесів, оцінку останніх досягнень у конкретній галузі техніки, оцінку патентоспроможністі винаходів, новизну та винахідницький рівень, інформацію щодо подання заявки на патентну охорону, уникнення порушення патентних прав третіх осіб, можливості для ліцензування, тенденцій розвитку ринку продукції, під час визначення умов конкуренції на ринку даної продукції, аналітичний звіт щодо рішення.

   

  Для замовлення консультацій з послуг, звертайтеся до фахівців IP офісу (УКРНОІВІ):

  • за телефоном: +380 (44) 494-05-08 – понеділок – п’ятниця, з 9:00 до 17:15
  • на електронну пошту: ihor.shevchenko@nipo.gov.ua

   

  Проведення маркетингового дослідження щодо об’єктів права інтелектуальної власності

   

  Мета: проведення аналізу ринку, конкурентів, вітчизняних та зарубіжних аналогів, трендів, споживачів тощо з метою надання інформації про рівень унікальності об’єкту ІВ; наявного попиту/пропозиції на об’єкт ІВ, наявні аналоги тощо.

   

  Цільова аудиторія: особи, що займаються інтелектуальною, творчою діяльністю в будь якій сфері технології та в яких відповідно виникають результати цієї діяльності, в подальшому зацікавлені в підвищенні рівня унікальності об’єкту ІВ, визначенні його конкурентних переваг чи зниженні ймовірності помилок при виході на ринок з об’єктом інтелектуальної власності.

   

  Що даємо: інформаційно-аналітичний звіт щодо проведеного маркетингового дослідження на об’єкт ІВ згідно з визначеною заявником метою. 

   

  Ціль та результати: з’ясування ринкових можливостей і загроз щодо об’єкту ІВ, вивчення конкурентного середовища й потреб споживачів, а також вдосконалення стратегії позиціонування об’єкту ІВ на ринку або стратегії розвитку бренду в цілому.

   

  Для замовлення консультацій з послуг, звертайтеся до фахівців IP офісу (УКРНОІВІ):

   

  Підготовка аналітичного звіту щодо об’єктів права інтелектуальної власності, які є складовою інноваційного проєкту або стартапу

   

  Мета: проведення аналізу конкурентів, вітчизняних та зарубіжних розробок щодо об’єктів ІВ з метою надання інформації про рівень унікальності об’єкту ІВ, наявних аналогів, визначення інноваційності проєкту чи стартапа за рахунок визначення рівня технології в конкретній галузі чи сфері технології.

   

  Цільова аудиторія: особи, що займаються інтелектуальною, творчою діяльністю в будь якій сфері технології, що пов’язана з інноваційною діяльністю, в подальшому зацікавлені в підвищенні рівня унікальності об’єкту ІВ, визначенні його конкурентних переваг чи зниженні ймовірності помилок при виході на ринок з інноваційним об’єктом інтелектуальної власності.

   

  Що даємо: інформаційно-аналітичний звіт щодо проведеного дослідження на інноваційний об’єкт ІВ згідно з визначеною заявником метою. 

   

  Ціль та результати: оцінка конкурентного потенціалу інноваційного проєкта або стартапа на національному і міжнародних ринках інноваційних продуктів і об’єктів ІВ.

   

  Для замовлення консультацій з послуг, звертайтеся до фахівців IP офісу (УКРНОІВІ):

  Підбір найбільш ефективного способу захисту як запорука успішного використання об’єкту інтелектуальної власності

   

  Якщо Ви є творцем або власником результату творчої або іншої інтелектуальної діяльності, проте не впевнені під який саме об’єкт він підпадає (винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку…) або як найбільш ефективно захистити свої права, консультанти нашого відділу допоможуть підібрати Вам найбільш вдалі варіанти.

   

  Мета підбору

   

  Наша основна мета полягає у тому, щоб найбільш чітко та однозначно допомогти заявнику визначитись, під правову охорону якого об’єкта може підпадати його результат інтелектуальної діяльності, щоб було зрозуміло, яку заявку про реєстрацію йому буде необхідно підготувати та подати. Цей підбір є першочерговою потребою для максимізації шансів особи на отримання позитивного рішення про реєстрацію від експертів УКРНОІВІ.

   

  Цільова аудиторія

   

  Наша консультація з підбору буде корисною для всіх без винятків осіб, які планують або вже володіють об’єктами інтелектуальної власності і зацікавлені в їх реєстрації та правовій охороні. Якщо, наприклад, Ви не можете зрозуміти різницю між винаходом і корисною моделлю, а також до якого з цих об’єктів належить саме Ваше творіння – тоді поради та роз’яснення від нас стануть для Вас відправною точкою на шляху до реєстрації Вашої інтелектуальної власності.

   

  Що ми пропонуємо

   

  Наші фахівці нададуть Вам усну або письмову розгорнуту консультацію із роз’ясненням того, що є тим чи іншим об’єктом інтелектуальної власності, які існують законодавчі вимоги до охороноздатності того чи іншого об’єкта, що в принципі не може захищатись як той чи інший об’єкт, які є переваги та недоліки різних способів правового захисту об’єктів, чи можливо отримати подвійну охорону для того чи іншого об’єкта і, що найбільш важливо – яким буде найбільш оптимальний спосіб набуття і здійснення прав інтелектуальної власності в Україні (патентування, реєстрація авторських прав, тощо).

   

  Довірте нам вибір найкращого рішення для захисту ваших інтелектуальних активів! Ми завжди готові проконсультувати і надати актуальну та кваліфіковану інформацію, тому у разі виникнення будь-яких запитань, будь ласка, звертайтеся до фахівців відділу консультативної допомоги заявникам IP офісу (УКРНОІВІ)

  • за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1)
  • за телефонами:

  +380 (44) 494-06-52

  +380 (44) 494-05-99

  +380 (44) 494-05-46

  +380 (44) 494-05-83

  (понеділок – п’ятниця, з 8:30 по 17:15)

   

  Підбір відповідних класів товарів або послуг згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг: одне з ключових питань для реєстрації торговельної марки

   

  Ми пропонуємо Вам надання послуги з підбору відповідних класів товарів або послуг згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг, адже кожна торговельна марка повинна бути зареєстрована щодо конкретних класів цієї класифікації.

   

  Мета послуги

   

  Основною метою є допомога клієнтам правильно визначити та підібрати класи товарів та/або послуг або ж, за відсутності потрібних товарів та/або послуг у переліках, зорієнтувати, до якого класу Міжнародної класифікації товарів і послуг найбільш наближеними вони будуть.

   

  Цільова аудиторія

   

  Ця послуга буде корисною для підприємців, власників торговельних марок, а також для всіх, хто виготовляє товари та/або надає послуги і тільки планує створювати торговельну марку.

   

  Що ми пропонуємо

   

  Консультанти нашого відділу нададуть Вам вичерпні консультації щодо детального ознайомлення з Міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП), допоможуть у визначенні правильних класів товарів та/або послуг для реєстрації саме Вашої торговельної марки, порекомендують оптимальний перелік товарів та/або послуг з урахуванням специфіки Вашої діяльності, а також зорієнтують щодо можливих ризиків та колізій при неправильному визначенні товарів/послуг або класів МКТП.

   

  Для замовлення консультацій, звертайтеся до відділу консультативної допомоги заявникам IP офісу (УКРНОІВІ)

  • за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1)
  • за телефонами:

  +380 (44) 494-06-52

  +380 (44) 494-05-99

  +380 (44) 494-05-46

  +380 (44) 494-05-83

  (понеділок – п’ятниця, з 8:30 по 17:15)

   

  Консультація щодо вибору форми подання заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності: паперова форма vs електронна форма

   

  Якщо Ви маєте сумніви щодо того, у якій формі подавати заявки на реєстрацію результатів Вашої інтелектуальної діяльності, то наші фахівці проконсультують щодо тонкощів кожного із можливих варіантів.

   

  Мета консультації

   

  Допомогти клієнтам обрати найзручніший та найефективніший саме для них спосіб набуття і здійснення їхніх прав інтелектуальної власності.

   

  Цільова аудиторія

   

  Ця послуга буде корисною для заявників, які планують отримати права на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки тощо.

   

  Що ми пропонуємо 

   

  Наші консультанти нададуть клієнтам вичерпні консультації щодо тонкощів та особливостей паперового та електронного способу (через одну із електронних систем УКРНОІВІ) подачі заявок на об’єкти інтелектуальної власності, зорієнтують щодо переваг та недоліків кожної з форм.

   

  Звертайтеся до нас, і ми з радістю станемо Вашими провідниками по всьому процесу подання заявок.

   

  Для консультацій звертайтеся до відділу консультативної допомоги заявникам IP офісу (УКРНОІВІ)

  • за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1)
  • за телефонами:

  +380 (44) 494-06-52

  +380 (44) 494-05-99

  +380 (44) 494-05-46

  +380 (44) 494-05-83

  (понеділок – п’ятниця, з 8:30 по 17:15)

   

  Консультативна допомога заявникам щодо загальних аспектів проходження експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності та користування пошуком СІС

   

  Мета послуги

   

  Надати клієнтам вичерпні консультації з загальних питань проходження експертизи заявок на отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності та ознайомити з функціональними можливостями та структурою пошукової бази СІС.

   

  Цільова аудиторія 

   

  Ця послуга буде корисною для всіх заявників, які подали або планують подавати заявки на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки та інші об’єкти інтелектуальної власності.

   

  Що ми пропонуємо

   

  Фахівці відділу консультативної допомоги заявникам роз’яснять критерії охороноздатності для різних об’єктів інтелектуальної власності, нададуть загальну інформацію про етапи проходження заявки на кожен об’єкт, про можливість відстеження етапів проходження експертизи заявок в пошуку СІС, про потребу реагування на запити експертів та надання додаткових необхідних документі, в тому числі нададуть поради щодо написання мотивованої відповіді на попередню відмову кваліфікаційної експертизи, проінформують про можливі складнощі, що можуть виникнути на різних етапах експертизи, а також про приблизний час розгляду заявок.

   

  Для кращого розуміння всіх внутрішніх процесів реєстрації об’єктів інтелектуальної власності звертайтесь до відділу консультативної допомоги заявникам IP офісу (УКРНОІВІ)

  • за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1)
  • за телефонами:

  +380 (44) 494-06-52

  +380 (44) 494-05-99

  +380 (44) 494-05-46

  +380 (44) 494-05-83

  (понеділок – п’ятниця, з 8:30 по 17:15)

   

  Консультації щодо вартості зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності як Ваша запорука правильно сплачених платежів

   

  Чи не найактуальнішим питанням для кожного заявника є розрахунок вартості зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Щоб бути впевненим у правильності визначення сум зборів, радимо звертатись до наших фахівців, які з радістю нададуть Вам актуальну інформацію.

   

  Мета консультації

   

  Надати клієнтам вичерпну інформацію про розмір зборів, які необхідно сплатити для отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності.

   

  Цільова аудиторія 

   

  Ця послуга буде актуальною для всіх, хто планує подавати заявки на реєстрацію винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, авторських прав тощо.

   

  Що ми пропонуємо

   

  Фахівці нашого відділу нададуть Вам детальний розрахунок розміру зборів, що підлягають сплаті на різних етапах отримання охоронного документа, проінформують про можливі знижки при сплаті зборів, роз’яснять порядок та строки сплати зборів та нададуть роз’яснення про наслідки несвоєчасної або неповної сплати зборів.

   

  Чекаємо на Ваші запити, наші фахівці завжди готові надати Вам професійну допомогу з Ваших питань.

   

  Для консультацій звертайтеся до відділу консультативної допомоги заявникам IP офісу (УКРНОІВІ)

  • за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1)
  • за телефонами:

  +380 (44) 494-06-52

  +380 (44) 494-05-99

  +380 (44) 494-05-46

  +380 (44) 494-05-83

  (понеділок – п’ятниця, з 8:30 по 17:15)

   

  Консультації щодо передачі прав на об’єкти права інтелектуальної власності – розпоряджайтеся своєю інтелектуальною власністю правильно!

   

  Ми пропонуємо Вам консультативну допомогу щодо передачі прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

   

  Мета консультацій

   

  Надати клієнтам вичерпні консультації з питань передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності та оформлення ліцензій на їх використання.

   

  Цільова аудиторія

   

  Ця послуга буде корисною для власників об’єктів інтелектуальної власності, які планують передати права або надати ліцензії на їх використання.

   

  Що ми пропонуємо

   

  Фахівці відділу консультативної допомоги роз’яснять заявникам порядок реєстрації передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності в УКРНОІВІ, які документи необхідно для цього подавати та які збори сплатити.

   

  Для консультацій звертайтеся до відділу консультативної допомоги заявникам IP офісу (УКРНОІВІ)

  • за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1)
  • за телефонами:

  +380 (44) 494-06-52

  +380 (44) 494-05-99

  +380 (44) 494-05-46

  +380 (44) 494-05-83

  (понеділок – п’ятниця, з 8:30 по 17:15)

   

  Консультації щодо продовження строків дії охоронних документів

   

  Багато осіб можуть забути або не знати про важливість та необхідність сплати зборів за підтримання чинності охоронних документів (патентів на корисні моделі та винаходи або свідоцтв на промислові зразки) та продовження строку дії свідоцтв на торговельні марки та промислові зразки. Несплата таких зборів може спричинити втрату всіх прав на той чи інший об’єкт інтелектуальної власності. Тому ми пропонуємо консультативну допомогу заявникам щодо підтримання чинності та продовження строку дії охоронних документів.

   

  Мета послуги

   

  Надати клієнтам вичерпні консультації з питань підтримання чинності та продовження строку дії охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності.

   

  Цільова аудиторія

   

  Ця послуга буде корисною для власників патентів на винаходи та корисні моделі, свідоцтв на торговельні марки, промислові зразки тощо.

   

  Що ми пропонуємо

   

  Консультанти відділу консультативної допомоги заявникам нададуть клієнтам вичерпну консультативну допомогу з наступних питань:

  • роз’яснення порядку та строків підтримання чинності та продовження дії охоронних документів в Україні
  • консультації щодо необхідних документів та процедур для продовження охорони прав
  • допомога у правильному оформленні заяв та інших документів для продовження охорони та розрахунок сум зборів за продовження дії та підтримання чинності охоронних документів
  • роз’яснення наслідків несвоєчасного продовження терміну дії охоронних документів.

   

  Скористайтеся нашими консультаціями, щоб вчасно та ефективно продовжити термін дії та підтримувати чинність охоронних документів на ваші об’єкти інтелектуальної власності!

   

  Для консультацій звертайтеся до відділу консультативної допомоги заявникам IP офісу (УКРНОІВІ)

  • за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1)
  • за телефонами:

  +380 (44) 494-06-52

  +380 (44) 494-05-99

  +380 (44) 494-05-46

  +380 (44) 494-05-83

  (понеділок – п’ятниця, з 8:30 по 17:15)

  Надання консультацій при розробці інноваційного проєкту або стартапа

   

  Послуга з надання консультацій при розробці інноваційного проєкту або стартапа допомагає клієнтам ефективно впроваджувати свої ідеї в життя. Наші експерти надають консультації з різноманітних аспектів, таких як стратегія розвитку, стратегія охорони та захисту прав інтелектуальної власності, аналіз ринкового потенціалу, створення юридичної особи, фінансове планування, маркетингові стратегії тощо. 

   

  Мета пошуку: сприяння оптимізації бізнес-моделі та допомога в уникнені потенційних ризиків при розробці інноваційного проєкту або стартапа. 

   

  Цільова аудиторія: ця послуга спрямована на підтримку підприємців, науковців та інноваторів, надаючи їм необхідні знання та стратегічні поради.

   

  Що ми пропонуємо: індивідуальні консультації, аналіз ринку та конкурентоспроможності, розробку стратегій розвитку, визначення цільової аудиторії та маркетингових стратегій, фінансове планування та залучення інвестицій, а також підтримку під час впровадження та масштабування проєкту.

   

  Ціль: нашою ціллю є створення умов для успішного стартапу або проєкту, який відповідає вимогам ринку, вирішує конкретні проблеми або задовольняє певну потребу, а також забезпечення його стабільного росту та конкурентоспроможності.

   

  Результати: клієнти, які скористалися нашими консультаціями, отримують готовий до запуску та розвитку інноваційний проєкт або стартап, підтримку з боку нашої експертної команди, а також необхідні знання та ресурси для подальшого успішного функціонування бізнесу.

   

  Для замовлення консультацій з послуг, звертайтеся до відділу розвитку інноваційної екосистеми IP офісу (УКРНОІВІ):

   

  Підготовка аналітичного звіту щодо об’єктів права інтелектуальної власності, які є складовою інноваційного проєкту або стартапу


  Послуга з підготовки аналітичного звіту щодо об’єктів права інтелектуальної власності дозволяє здійснити комплексний аналіз та оцінку інтелектуальної власності, яка становить важливу частину інноваційного проєкту чи стартапу. 


  Мета пошуку: наша мета полягає в тому, щоб допомогти клієнтам зрозуміти потенційні ризики та можливості, пов’язані з об’єктами права інтелектуальної власності, а також забезпечити їх інформованість щодо стратегій захисту та комерціалізації цих об’єктів.


  Цільова аудиторія: наші послуги адресовані підприємцям, стартапам, інноваторам, юридичним особам та будь-яким організаціям, які мають інтерес до захисту та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.


  Що ми пропонуємо: ми пропонуємо проведення комплексного аналізу інтелектуальної власності, включаючи патенти, торговельні марки, авторські права тощо, розробку рекомендацій щодо захисту та комерціалізації, а також підготовку документів для реєстрації прав на інтелектуальну власність.


  Ціль: нашою ціллю є надання клієнтам інформації та рекомендацій, які дозволять їм ефективно захищати та використовувати свою інтелектуальну власність для досягнення бізнесових цілей та успіху на ринку.


  Результати: клієнти, які скористалися нашими послугами, отримують аналітичний звіт, який надає детальну інформацію щодо існуючих прав інтелектуальної власності, потенційних ризиків та можливостей для подальшого використання, охорони та захисту інтелектуальної власності в рамках проєкту чи стартапу.

   

  Для замовлення консультацій з послуг, звертайтеся до відділу розвитку інноваційної екосистеми IP офісу (УКРНОІВІ):